Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van www.splitvision.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Gebruik van de Split~Vision website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Split~Vision zorgvuldig omgaat met het samenstellen en onderhouden van deze website, de content en gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Split~Vision niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Split~Vision wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de website van Split~Vision hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Split~Vision wordt aanbevolen. Split~Vision aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid door Split~Vision .

 

Informatie gebruiken

Split~Vision behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Split~Vision of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Verwijzen naar artikelen van Split~Vision is uitdrukkelijk wel toegestaan, mits voorzien van correcte vermelding van de originele bron www.splitvision.nl .

 

Wijzigingen

Split~VIsion behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met in begrip van de tekst van deze disclaimer, ten allen tijden te wijzigen zonder hiervoor aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wilt u meer weten over wat onze oplossingen voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op, wij helpen u graag.

Meer Informatie